Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 58 results:
Filters: Author is Иванова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Иванова-Мирчева, Д. ed., 2009. Старобългарски речник, София: Валентин Траянов.
Иванова-Константинова, К., 1971. Два неизвестни азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней. In П. Динеков, ed. Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му. БАН, pp. 341–365.
Иванова, Е.Ю., 2013. Зоя К. Шанова на седемдесет години. Българска реч, 19(3), pp.96 – 99.
Иванова, М., 1976. За превода на полските деепричастия на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.5–9.
Иванова, Д., 2012. Юбилейна годишнина на Боряна Велчева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), pp.69–78.
Иванова, К., 1999. Успение Методиево. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(4), pp.7–24.
Иванова, Г., 2005. Романът „Кутия за писане“ и писането на Павич. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 315-321.
Иванова, К., 1997. Петко Славейков (1827-1895). Българска реч, 3(3–4), pp.39–44.
Иванова, Д., 2008. 30 години словакистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), pp.125–126.
Иванова, К. & Ницолова, P., 1995. Ние, говорещите хора, София: Софийски университет.

Pages

Subscribe to Syndicate