Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Златанова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Златанова, Р., 1979. Първи международен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.112–114.
Т
Златанова, Р., 1981. Творчески юбилей на Линда Садник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5, pp.120–123.
Subscribe to Syndicate