Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Журавски  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Журавски, А., 1989. Връзката на белоруския книжовен език със съседните славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), pp.39–43.
Subscribe to Syndicate