Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Жерева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ж
Жерева, М., 2003. Модалната натовареност на императивните форми от свършен и несвършен вид в български и руски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(1), pp.25–29.
Subscribe to Syndicate