Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Желязкова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Желязкова, В., 2006. Чарлз Грибъл на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, pp.100–106.
Ш
Желязкова, Т., 1985. Шеста научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.117–120.
Subscribe to Syndicate