Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Енчева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Е
Енчева, Н., 1979. За семантико-синтактичното стягане на един тип словосъчетания в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.51–56.
Енчева, Н., 1983. За семантико-синтактичната контракция на количествено-именните словосъчетания в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), pp.5–10.
Енчева, Н., 1983. За една функция на веществено-събирателните съществителни singularia tantum (с оглед на превода им от български на руски език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.36–40.
Енчева, И., 2005. Паралелните светове, които създаваме, или за разказите „Мишка“ на Петко Ю. Тодоров и А. Г. Матош. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 71-77.
Subscribe to Syndicate