Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Дьонерт  [Clear All Filters]
Journal Article
Дьонерт, Р., 1979. Конференция по проблемите на съпоставителното езикознание при подготовката на бъдещи учители и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), pp.62–64.
Subscribe to Syndicate