Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Дончева-Марева  [Clear All Filters]
1978
Дончева-Марева, Л., 1978. Съгласуването на учтивото Вие със сказуемото в българския и руския език от квантитативно гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), pp.70–75.
Subscribe to Syndicate