Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Добрев  [Clear All Filters]
1980
Добрев, И., 1980. Как да тълкуваме датите в старите писмени паметници. In Славянска палеография и дипломатика. София: CIBAL, pp. 153 – 167.
1981
Добрев, И., 1981. Мястото на българския език сред другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), pp.3–14.
2001
Д. Кенанов. Симеоновият „Златоструй“ и Народното житие на Св. Иван (Йоан) Рилски. В. Търново, 1998 . (Българистични проучвания. Т. 3)
2006
Добрев, И., 2006. Похвала. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, pp.88–89.
2010
Црвенковска, Е., 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. In М. Йовчева et al., eds. Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, pp. 238–249.
Subscribe to Syndicate