Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Добрев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Д. Кенанов. Симеоновият „Златоструй“ и Народното житие на Св. Иван (Йоан) Рилски. В. Търново, 1998 . (Българистични проучвания. Т. 3)
Црвенковска, Е., 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. In М. Йовчева et al., eds. Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, pp. 238–249.
К
Добрев, И., 1980. Как да тълкуваме датите в старите писмени паметници. In Славянска палеография и дипломатика. София: CIBAL, pp. 153 – 167.
Добрев, И., 2002. Каноните за св. Иван Рилски от Георги Скилица. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(3), pp.3–12.
М
Добрев, И., 1981. Мястото на българския език сред другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), pp.3–14.
П
Добрев, И., 2006. Похвала. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, pp.88–89.
Subscribe to Syndicate