Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Добрева  [Clear All Filters]
Journal Article
Костова-Добрева, Х., 1978. Към въпроса за синтактичната функция на съчетанията с функционални глаголи в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.41–46.
Добрева, Д., 1984. За две терминологични заемки от английски произход в българската животновъдна лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.24–28.
Book
Ницше, Ф., 1992. Несвоевременни размишления, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Subscribe to Syndicate