Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Димова  [Clear All Filters]
Book
Върху материал от прозата на Петер Алтенберг, Артур Шницлер, Йозеф Рот и преводите им на български език
Димова, Т., 2010. Марма, Мариам, София: Ciela.
Димова, А., 2000. Увод в теорията на превода, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Journal Article
Димова, А., 1983. Модалните конструкции sein + zu + Infinitiv – съм + за + nomen actionis. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.35–43.
Алексиева, Б. & Димова, Е., 1978. Постиженията на Съветската наука в теорията на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.95–96.
Димова, Е., 1978. Теоретична конференция Преводът в служба на науката и техническия прогрес. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.83–84.
Subscribe to Syndicate