Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 64 results:
Filters: Author is Димитрова  [Clear All Filters]
2008
Димитрова, М., 2008. Дамаскинарска литература. In История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 729–740.
2003
Димитрова, С., 2003. В памет на Михаил Викторович Панов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(1), pp.145–147.
2002
Анастасов, В. et al., 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Димитрова-Тодорова, Л., 2002. Дванадесета общополска ономастична конференция в Могилани (Полша). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(1), pp.165–167.
Димитрова-Тодорова, Л., 2002. Международна научна сесия в Краков, посветена на професор Франчишек Славски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), pp.150–152.

Pages

Subscribe to Syndicate