Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Джонова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Тишева, Й. et al., 2013. Граматика и устна реч, София: Фондация „Фокус“.
Ш
Джонова, М., 2001. Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), pp.163– 165.
Subscribe to Syndicate