Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Джамбазов  [Clear All Filters]
Journal Article
Джамбазов, П., 1990. Руски сложни прилагателни имена със съчинителни отношения, образувани от имена на български географски обекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), pp.20–26.
Джамбазов, П., 1991. Обратна топонимична деривация в руския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(4), pp.11–19.
Джамбазов, П., 1979. Външна и вътрешна деривационна мотивация (според наблюдения върху българския и руския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), pp.3–11.
Subscribe to Syndicate