Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Деспотова  [Clear All Filters]
Journal Article
Деспотова, В., 1978. Акустичен анализ на английските фонеми [i:] и [I], произнесени от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.28–36.
Деспотова, В.Г., 1981. Анализ на основния тон Fo при дългата гласна [i:] и при кратката гласна [I]. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), pp.48–53.
Subscribe to Syndicate