Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Дейкова  [Clear All Filters]
Book
Анастасов, В. et al., 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Journal Article
Дейкова, Х., 2005. Библиография на трудовете на Тодор Тодоров. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(2), pp.164–170.
Дейкова, Х., 2000. Международен симпозиум Славянската етимология в индоевропейски контекст (Бърно, 7–9 септември 1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(2), pp.190–196.
Subscribe to Syndicate