Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Author is Даскалова  [Clear All Filters]
Book Chapter
Даскалова, К., 2004. Грамотност. In А. Гергова, ed. Българска книга. Енциклопедия. София-Москва: Пенсофт, pp. 130–132.
Фабиан, Б., 2001. Ученият като читател. In А. Гергова & Даскалова, К., eds. История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 300–322.
Journal Article
Даскалова, А., 2002. Боряна Велчева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.95–100.
Даскалова, А., 1995. Една старинна българска дума. Българска реч, 1(4), pp.18–19.
За думата растегъ / растѧгъ
Даскалова, Д., 1991. Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), pp.13–19.
Subscribe to Syndicate