Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Author is Даскалова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Даскалова, Д., 1991. Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), pp.13–19.
У
Фабиан, Б., 2001. Ученият като читател. In А. Гергова & Даскалова, К., eds. История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 300–322.
Subscribe to Syndicate