Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Гурбиш  [Clear All Filters]
1981
Гурбиш, Й., 1981. Символика на названията на животните в славянската паремиология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.13–16.
Subscribe to Syndicate