Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Гурбиш  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Гурбиш, Й., 1981. Символика на названията на животните в славянската паремиология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.13–16.
Subscribe to Syndicate