Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Гугуланова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Гугуланова, И., 1979. Някои особености на синтактичните функции на прилагателното в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), pp.25–34.
Гугуланова, И., 1978. Резултати от развоя на ятовата фонема в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.66–73.
Гугуланова, И., 1979. Относителни прилагателни за веществен произход в българския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.46–50.
Subscribe to Syndicate