Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Грозданова  [Clear All Filters]
Journal Article
Грозданова, Л., 1986. Идентификация на сравнението в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(5), pp.5–13.
Грозданова, Л., 1978. Лингвистичните пресупозиции и чуждоезиковото обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.55–61.
Грозданова, Л., 1988. Наблюдения върху категорията равенство в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(6), pp.18–25.
Грозданова, Л., 1987. Някои семантични наблюдения върху сравнението в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.5–11.
Грозданова, Л., 1991. Отрицание в английския, българския и малтийския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), pp.5–9.
Грозданова, Л., 1980. Семантичен анализ на кванторните думи only и само. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), pp.26–32.
Subscribe to Syndicate