Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Гочев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Гочев, Г., 1981. Някои наблюдения върху синтагматичната характеристика на антонимите в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.48–57.
Subscribe to Syndicate