Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Гливинска  [Clear All Filters]
Journal Article
Гливинска, В., 1983. За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема за в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, VІІІ(4), pp.5–18.
Гливинска, В., 1978. За глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), pp.16–34.
Subscribe to Syndicate