Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Гинина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Гинина, С., 1980. Деиксис и определеност на имената в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), pp.32–37.
Гинина, С., 1980. Анафора, показателно местоимение и определеност на имената в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), pp.24–32.
Subscribe to Syndicate