Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Гилин  [Clear All Filters]
1982
Гилин, Р., 1982. Морфологична класификация на определителния член в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.16–22.
Subscribe to Syndicate