Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 26 results:
Filters: Author is Георгиева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Георгиева, Ц., Бояджиева, С. & Ангелиева, Ф., 2004. Гръцкият език в България (1880–2000). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), pp.129–157.
Георгиева, И., 2007. Видове човешка дейност, съотнесени с отрязъците на денонощието в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3), pp.32–41.
Георгиева, С., 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. In С. Калдиева-Захариева et al., eds. Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 155–162.
Георгиева, И., 2008. Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „Време на денонощието“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), pp.18–26.
Георгиева, В., 2009. Полисемия в българската и английската военноморска терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), pp.21–35.
Георгиева, М. & Йорданова, Й., 1990. Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), pp.116–117.
Георгиева, Е., 1982. За работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(3), pp.82–85.
Георгиева, Б., 2004. Култура на езика. Българска реч, 10(3), pp.11–16.
Георгиева-Куюмджиева, С., 1983. За българската музика през ХV в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), pp.14–38.
Георгиева-Тенева, О., 2002. Литература и исторически мит, София: Гражданско сдружение „Критика“.

Pages

Subscribe to Syndicate