Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Гегов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Гегов, Х., 1989. По някои въпроси на българския вокализъм и вокализма на езика дари в Афганистан. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), pp.31–35.
Гегов, Х., 1989. Българската веларна съгласна [х] и три арабски проходни съгласни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), pp.21–24.
Гегов, Х., 1992. Българската преградна съгласна [к] и арабските преградни съгласни [k] и [q]. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(4), pp.19–21.
Гегов, Х., 1981. Наблюдения върху българския и арабския вокализъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, VІ(6), pp.25–29.
Subscribe to Syndicate