Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Воденичаров  [Clear All Filters]
1988
Воденичаров, П., 1988. Езиково взаимодействие в един таен говор (говора на слепците-просяци от село Добърско, Разложко). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), pp.23–26.
Subscribe to Syndicate