Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Владова  [Clear All Filters]
2001
Васева, И., 2001. И.А. Бунин. 1870-1953. In И. Владова, Метева, Е., & Любенов, Л., eds. Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 208 – 213.
1987
Владова, И., 1987. По-важни трудове на Сергей Влахов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.117–119.
Владова, И., 1987. Шести международен конгрес на МАПРЯЛ: Секция Разпространение на руския език и проблеми на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.125– 126.
1983
Владова, И., 1983. По-важни трудове на Сидер Флорин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), p.135.
Subscribe to Syndicate