Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Венкова  [Clear All Filters]
Journal Article
Венкова, В., 1996. Апроксимативът няколко и неговите преводни еквиваленти в руския и в португалския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(3), pp.5–10.
Венкова, В., 1995. Квантификацията на имената в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(3), pp.12–26.
Венкова, В., 1993. Португалският именен оператор todo(o) и неговите преводни еквиваленти в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics/ Conrastive linguistics, 18(5), pp.10–15.
Венкова, В., 1997. Съществителните човек и хора в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.5–12.
Венкова, Ц., 2007. Тринадесета международна конференция по опорна фразова граматика (HPSG) (24–27 юли, Варна). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(2), pp.138–141.
Subscribe to Syndicate