Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Величкова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Величкова, С., 1980. Колебания в лексиката на печата на CP Македония. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), pp.18–28.
Величкова, С., 1990. Към социолингвистичната характеристика на една словообразувателна промяна. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.33–36.
Subscribe to Syndicate