Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Велинова  [Clear All Filters]
Journal Article
Велинова, М., 1994. 108-а конференция на Американската асоциация за съвременни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(1), pp.133–134.
Велинова, М., 1995. Девета конференция по балканско и южнославянско езикознание, литература и фолклор. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(6), pp.97–98.
Велинова, М., 1994. Конференция на Американската асоциация на преподавателите по славянски и източноевропейски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(1), pp.134–136.
Велинова, В., 1996. Ново издание на извори за историята на Черна гора. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 20(4), pp.80–81.
Велинова, В., 2004. Под знака на чудото. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28, pp.119–122.
Subscribe to Syndicate