Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Вачков  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ф
Вачков, В., 1997. Формални модели на родова адаптация на субстантивните заемки от английския в българския и в чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(2), pp.19–25.
Subscribe to Syndicate