Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 14 results:
Filters: Author is Васева  [Clear All Filters]
Book Chapter
Васева, И., 2001. И.А. Бунин. 1870-1953. In И. Владова, Метева, Е., & Любенов, Л., eds. Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 208 – 213.
Journal Article
Селимски, Л. et al., 1984. Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), pp.101–124.
Васева, И., 1979. Конференция по теоретични и методологични проблеми на писмения и устния превод в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), pp.121–122.
Васева, И., 1981. Лятна школа по теория и критика на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), pp.139–140.
Васева, И., 1982. Международна конференция по теория на превода в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), pp.90–92.
Васева, И., 1977. Наречия с суффиксом субъективной оценки в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), pp.9–22.
Васева, И., 2004. Полупряката реч в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(3), pp.17–25.
Васева, И., 2002. Сергей Влахов на 85 години. Българска реч, 8(2), pp.58–60.
Васева, И., 1978. Теорията на превода като наука. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.48–53.
Subscribe to Syndicate