Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Вапорджиев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Вапорджиев, В., 1985. Четвърта конференция по български език и литература. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.123–124.
Ф
Вапорджиев, В., 1980. Фразеологизми с ни .. ни в българския, руския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), pp.46–51.
Subscribe to Syndicate