Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Валтер  [Clear All Filters]
1980
Валтер, Х., 1980. Проблеми при превода на означенията на реалиите от българска художествена проза на немски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.36–41.
2000
Превод от немски.
2002
Валтер, Х., 2002. В памет на Веселин Вапорджиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), pp.146–148.
Subscribe to Syndicate