Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Бютнер  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Бютнер, У., 1991. Българо-немска конференция по българска ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), pp.120–121.
П
Бютнер, У., 1992. Пета международна конференция по превод в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), pp.113–116.
Subscribe to Syndicate