Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 11 results:
Filters: Author is Буюклиев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Буюклиев, И., 1978. Бохуслав Хaвранек (1893–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2(4), pp.93–96.
Буюклиев, И., 1983. Българският „Златен век“ на чешки език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(3), pp.114–116.
Е
Буюклиев, И., 1983. Еуген Паулини (1912–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.132–134.
И
Буюклиев, И., 1976. Из историята на относителното подчинение в белоруски и български. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.96–104.
К
Буюклиев, И., 1979. Към съпоставителната характеристика на старобелоруския и среднобългарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.37–46.
П
Буюклиев, И., 1986. При изворите на славянската цивилизация. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), pp.114–116.
Буюклиев, И., 1990. Проф. Светомир Иванчев на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(4), pp.3–7.
Буюклиев, И., 1983. Проф. Христо Кодов (1901–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.125–127.
С
Буюклиев, И., 1981. Старобългарският език и старите западнославянски книжовни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.35–41.
Subscribe to Syndicate