Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Author is Брезински  [Clear All Filters]
Journal Article
Брезински, С., 1983. Четвърта българо-полска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.126–128.
Брезински, С., 1999. Системата на съвременните български сказуеми. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), pp.5–34.
Брезински, С., 1995. Романя не е Румъния. Българска реч, 1(4), pp.27–28.
Брезински, С., 1997. Обръщенията. Българска реч, 3(3–4), pp.18–19.
Брезински, С., 1979. Няколко лексикални белоруско-български паралели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.35–37.
Брезински, С., 1999. Насаждам на пачи яйца. Българска реч, 5(1), pp.23–24.
Брезински, С., 1998. „Морен сокол пие..“. Българска реч, 4(1), p.23.
Брезински, С., 1998. Липѝр – урисѝт – лѝуса. Българска реч, 4(2), p.24.
Брезински, С., 1997. Как се сади райграс?. Българска реч, 3(3–4), pp.19–20.
Брезински, С., 1996. Заек и паяк. Българска реч, 2(2), pp.15–16.
Брезински, С., 1996. Завера и за вярата. Българска реч, 2(1), pp.31–32.
Записал Стефан Брезински.
Subscribe to Syndicate