Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Author is Брезински  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Брезински, С., 1983. Четвърта българо-полска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.126–128.
С
Брезински, С., 1999. Системата на съвременните български сказуеми. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), pp.5–34.
О
Брезински, С., 1997. Обръщенията. Българска реч, 3(3–4), pp.18–19.
Н
Брезински, С., 1979. Няколко лексикални белоруско-български паралели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.35–37.
Брезински, С., 1999. Насаждам на пачи яйца. Българска реч, 5(1), pp.23–24.
Д
Записал Стефан Брезински.
Subscribe to Syndicate