Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Ботева  [Clear All Filters]
1984
Ботева, С., 1984. Международен симпозиум по съпоставително езико- знание във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.119–120.
1989
Ботева, С., 1989. Отново за употребата на условните форми в съвременния френски и български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), pp.97–101.
1992
Ботева, С., 1992. За характера на категорията залог във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), pp.18–24.
2007
Ботева, С., 2007. Предлози, обозначаващи топологични релации във френския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3), pp.11–23.
Subscribe to Syndicate