Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Ботева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Ботева, С., 1992. За характера на категорията залог във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), pp.18–24.
М
Ботева, С., 1984. Международен симпозиум по съпоставително езико- знание във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.119–120.
О
Ботева, С., 1989. Отново за употребата на условните форми в съвременния френски и български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), pp.97–101.
П
Ботева, С., 2007. Предлози, обозначаващи топологични релации във френския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3), pp.11–23.
Subscribe to Syndicate