Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Ботева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Ботева, С., 1989. Отново за употребата на условните форми в съвременния френски и български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), pp.97–101.
Ботева, С., 1992. За характера на категорията залог във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), pp.18–24.
Ботева, С., 1984. Международен симпозиум по съпоставително езико- знание във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.119–120.
Ботева, С., 2007. Предлози, обозначаващи топологични релации във френския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3), pp.11–23.
Ботева, С., 1985. Някои наблюдения върху българските функционално-преводни еквиваленти на френското хипотетично бъдеще време (conditionnel). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), pp.16–23.
Ботева, С., 1986. Наблюдения върху някои значения на българското бъдеще време и функционално-преводните им еквиваленти във френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(4), pp.22–32.
Subscribe to Syndicate