Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Банова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Банова, С., 1985. Юбилейна научна сесия в Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), pp.126–127.
Subscribe to Syndicate