Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Атанасов  [Clear All Filters]
Book
Гелий, А., 1985. Атически нощи В. Атанасов, ed., София: Наука и изкуство.
Азбучен показалец на имената и античните понятия
Book Chapter
Атанасов, А., 2005. Залогова характеристика на безличните предикати в СБЕ. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 585-594.
Хердер, Й.Готфр, 1985. Трактат за произхода на езика. In Естетически студии и статии. София: Наука и изкуство.
Subscribe to Syndicate