Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 16 results:
Filters: Author is Атанасова  [Clear All Filters]
Book Chapter
Атанасова, А., 2005. Функциониране на глаголните видове в аорист. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 577-584.
Journal Article
Мечкова-Атанасова, З., 1995. Akkusativ des Inhalts, Stabreim и привидно сходната българска кореннословна итерация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), pp.14–18.
Мечкова-Атанасова, З., 1987. Бележки на говорещото лице, формулирани като условни, в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.5–8.
Атанасова, Д., 2010. Византийското изкуство в средновековна Чехия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(1), pp.99–104.
Мечкова-Атанасова, З., 1990. Глаголни комбинации в сложни със70 тавни изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.22–29.
Мечкова-Атанасова, З., 1992. Глаголни комбинации и сложни съставни изречения с подчинено за осъществимо условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(4), pp.5–10.
Мечкова-Атанасова, З., 1992. Глаголни форми в сложните съставни изречения с подчинено за неосъществимо условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), pp.17–23.
Атанасова, И., 1989. Количествени изследвания по функционирането на местоименията във френския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), pp.89–96.
Мечкова-Атанасова, З., 1988. Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), pp.16–22.
Subscribe to Syndicate