Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 16 results:
Filters: Author is Атанасова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Мечкова-Атанасова, З., 1995. Akkusativ des Inhalts, Stabreim и привидно сходната българска кореннословна итерация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), pp.14–18.
Б
Мечкова-Атанасова, З., 1987. Бележки на говорещото лице, формулирани като условни, в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.5–8.
Ф
Атанасова, А., 2005. Функциониране на глаголните видове в аорист. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 577-584.
Subscribe to Syndicate