Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Андреева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Библиогр. с. 352-360 ; Азб. показалец
С
Андреева, Р., 1989. Сандхиална елизия в английския език и перцепцията на миналото време от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), pp.12–17.
В
Андреева, Р., 1991. Влияние на фрикативните съгласни върху сандхиалната елизия на маркера за минало време в английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), pp.9–14.
А
Андреева, М., 1983. Антонимията при фразеологичните единици в българския и словашкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.20–25.
Subscribe to Syndicate